Vigtige oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af skader

  1. Du har pligt til straks at underrette selskabet i tilfælde af skader. Desuden har du pligt til at sørge for, at evt. brand- og eksplosionsskader, tyveri, indbrudstyveri, røveri, pirateri, underslæb og svigagtig tilegnelse omgående meldes til nærmeste politi. 
  2. Du har pligt til på eget initiativ at træffe rimelige foranstaltninger, der synes egnede til at afværge eller begrænse en skade. Du skal følge de anvisninger, der gælder for den konkrete situation. 
  3. Du har pligt til at give selskabet en udførlig og sandfærdig skadesrapport samt på selskabets forlangende at forsyne dette med alle oplysninger, der efter selskabets skøn er nødvendige til vurdering af skaden og dækningspligten. Du skal desuden fremskaffe alle nødvendige bilag, som selskabet med rimelighed forlanger.


Du kan også anmelde skaden på mail til skader@pantaenius.dk