VIKTIGE OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DEG I ET SKADETILFELLE

  1.  har plikt til å straks underrette selskapet i et skadetilfelle. Dessuten har du plikt til å særge for at evt. brann- og eksplosjonsskader, tyveri, innbruddstyveri, ran, pirateri, underslag og svikaktig tilegning omgående meldes til nærmeste politi. 
  2. Du har plikt til på eget initiativ å ta nødvendige forhåndsregler for å avverge eller  begrense skaden. Du skal følge de anvisningene som gjelder i den konkrete situasjon. 
  3. Du har plikt til å gi gi selskapet en utførlig og sannferdig skaderapport samt på selskapets forespørsel bidra med de opplysningene som etter selskapet skjønn er nødvendig for å vurdere skaden og dekningeplikten til selskapet. Du skal dessuten fremskaffe alle nødvendige bilag som selskapet med rimelighet kan forlange.

Du kan også melde skade på epost til skader@pantaenius.dk